Forskarliv

You are currently browsing the archive for the Forskarliv category.

eller call for papers, som det heiter på utanlandsk og alt som er litt fint og fransk.

kom på konferansen som det finfine prosjektet (mitt) Transforming Author Museums, TRAUM, skipar til i september!

Og dette er for dei som ikkje giddar trykkje på lenkja:

Literary Exhibitions and Author Museums: Pasts, Presents and Futures

Sogndal, Norway, 6-7 September 2018

CALL FOR PAPERS

We invite proposals for our interdisciplinary conference on “Literary Exhibitions and Author Museums”, which will bring together leading scholars and practitioners in the field, featuring plenaries by literary scholar and expert on authors’ houses Professor Nicola Watson and ethnologist and previous director of the Strindberg Museum Stefan Bohman.

How might literary exhibitions give us a better understanding, not only of an author’s life, but also the creative process, the role of literature, and indeed the author’s writing? How do literary exhibitions interlink real and literary spaces, texts, objects and readers? How do they use new and innovative mediums of communication, and which “old-fashioned” mediums and display practices are still worth keeping? In an age of cultural diversity, how do literary exhibitions help create new kinds of cultural identity? How can they and how can literature help develop democracy today? Can established author museums learn from other biographical museums, art museums and other cultural history museums, and from their ways of making exhibitions in general? Can author museums challenge what is seen as part of an authors work and what is kept as part of their legacy and of cultural heritage?

Literature and authors’ lives are exhibited in a wide range of contexts, including not only the historical homes of authors, but also author museums, author centres, national literary museums, novel-museums (Orhan Pamuk’s Museum of Innocence), national and local libraries, literary parks, and even (in a sense) in bookshops. Authors’ homes in particular have for long been seen as sites of an old-fashioned cult of national heroes, or made only by and for fans. They often attempt to convey a special aura around the space and various objects the author has once owned.

Custodial institutions are responding however to changes both in society and in the way we think about authors, literature and readers, and the relationships between them. At this conference we will be asking how they have been changing since their inceptions, what challenges they face today and how we might imagine them in the future.

The conference will bring together theoretical and hands-on expertise on literature, history, museums and tourism. We invite proposals for paper presentations, workshops/interactive sessions, posters, virtual talks or other formats.

The conference will take place at the Sogndal campus of the Western Norway University of Applied Sciences, and is arranged by the Research Council of Norway research project TRAUM – Transforming Author Museums, a cooperation between the Western Norway University of Applied Sciences and the University of Oslo.

Programming will begin with registration at 09:00 on Thursday 6 September and ends after lunch on Friday 7 September, with a conference dinner on Thursday evening and an excursion on literary tourism, to the book village in Fjærland, on Friday afternoon.

Please send abstracts (ca. 200 words) to Ulrike Spring (ulrike.spring@hvl.no) by 20 April 2018.

Ein liten gjeng med lange namn, Gudrun Kløve Juuhl, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng og Anna Marta Vinsrygg Vadstein, alle knytte til Høgskulen i Volda, har hatt lokal lansering av Nynorsk med dei minste. Det var rett nok ei lokal lansering som viste seg å bli den mest nasjonale av dei alle. Her ligg innslaget i NRK Møre og Romsdal og her er saka i Sunnmørsposten.

 

I morgon er det bokkafé på den høge skulen på Vestlandet i Sogndal. Det er Nynorsk med dei minste som skal presenterast ved tre av artikkelforfattarane. Kanskje den eine av dei jamvel tek ein song.

Det byrjar 11.45 og sluttar 12.15, så her må folk vere om seg og spisse øyro.

Det er alltid fint å få artiklar på trykk. Å publisere saman med studentar, det er vel likevel det likaste løll. Takk, Hilde Sognnæs Strandos og Rita Årevik Vikdal, for at eg fekk vere med på å gjere den strålande masteroppgåva dykkar om til artikkel i Fou i praksis nr. 2/2017  – «Begynnaropplæring i norsk for fagleg sterke elevar».

Artikkelen byggjer på ein observasjons- og intervjustudie av didaktisk arbeid med ei elevgruppe som har fått heller lite merksemd i forskingslitteraturen: fagleg sterke elevar i begynnaropplæringa i norsk. Ti informantar, alle norsklærarar på 1. og 2. årstrinn, er djupneintervjua og observerte i timar med grunnleggande lese- og skriveopplæring. Undersøkinga viser at lærarane identifiserer fagleg sterke elevar i norsk alt på 1. årstrinnet, det vil seie barn som les og skriv godt når dei startar på skulen. Vidare finn studien at informantane har få strategiar for korleis dei skal legge til rette for læring for desse elevane. Konsekvensane er 1) langsam bokstavprogresjon, 2) manglande skrivemodellering og 3) eit syn på fagleg sterke elevar som ‘underytarar’. Informantane opplever også at ansvaret for tilpassa opplæring for fagleg sterke elevar ligg hjå enkeltlærarane, og at lite er formulert på skule- og skuleeigarnivå.

Ny bok! Les om henne, og kjøp, hos Samlaget.

Ikkje det at eg kan svare utfyllande på det, men det kan vel hende eg sneiar bortom nokre verdifulle ting likevel. Så kom på kampus! På torsdag 21. september. Me lokkar med forskingsdag og barnehageseminar!

Maal og minne-artikkelen til Gudrun Kløve Juuhl og meg er no på nett. Å lese om «Bokmålsavvik frå nynorsknorma i sjetteklassetekstar» må då vere ein fin seinsumaraktivitet?

Junidiktet er av ingen ringare enn Mao Tsetung/Zedong. Samlinga Mao Tsetungs dikt vart utgjeven av Gyldendal i 1971. Attdiktinga var ved Kjell Heggestad og Tor Obrestad.

Heilt utan samanlikning vil eg nemne at eg, saman med dei gode kollegaene John Roger Andersen, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun, nett har redigert og gjeve ut Immateriell kapital – Fjordantologien 2017 på Universitetsforlaget, og at Gudrun Kløve Juuhl og eg like nett har publisert artikkelen Bokmålsavvik frå nynorsknorma i sjetteklassetekstar i Maal og minne nr. 1/2017, men det er ei utgåve som framleis har klart å gøyme seg frå det store internettet.

Så då tek me heller litt Mao, klypt elegant ut frå Nasjonalbibliotekets fantastiske arkiv (og ps: Eg har segla under Den Lange Brui og gjennom Wushan-passet).

 

 

Knut E. Karlsen disputerer for ph.d.-graden i språkvitskap fredag 23. juni med avhandlinga Mellom Aasen og Hægstad: Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901 – og eg opponerer. Dette vert morfologisk mat for mons!

Emne for prøveførelesinga er: Noreg har vore kalla eit annleisland når det kjem til språkpolitikk og språkplanlegging. Drøft språkutviklinga i Noreg frå 1960-talet fram til i dag i lys av språkplanleggingsteori og språkutviklinga i andre språksamfunn.

 

Historical Sociolinguistics Network er eit finfint forskarnettverk som skipar til ein finfin sommarskule i Hellas i juli. Høyr berre:

The eleventh summer school organised by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) will offer classes by leading experts on modern and historical sociolinguists. The summer school will take place at the Metochi Study Centre on the island of Lesbos. The Summer School lasts for one week with arrival on Sunday 16 July, classes from Monday to Saturday, and departure on Sunday 23 July in the morning. You will have the opportunity to present your own research at a special session. There is space for only 40 graduate students and young (at heart!) researchers…

Dei som er interesserte i språk, samfunn, sol, sand, ssstsatsiki og super stemning, må melde seg på her!

Beste helsing leading expert

 

 

« Older entries